Χριστούγεννα στο ΚΟPAONIK 24/25/26/27 ΔΕΚ. 2015

ΟPAONIK 24-27/12/2015

Στον εθνικό δρυμό Κopaonik της Σερβίας θα πραγματοποιηθεί η εξόρμηση Χριστουγγένων του ΕΟΣ Θεσσαλονικης. Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα

1η μερα
Αναχώρηση στις 07:00 από το αρχαιολογικό μουσείο.
Αφιξη το απόφευμα στο χωριό Brzeece οπου και θα διαμείνουμε. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια χαλάρωση και βραδυνό γεύμα στο ξενοδοχείο.

2η μέρα
Αναχώρηση στις 08:00 για τον καταρράκτη Jelovarnik μέσα από τον εθνικό δρυμό Kopaonik. Ευκολη πορεία με υψομετρική διαφορά 350 μέτρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο από τον ίδιο δρόμο. Ωρες πορείας 4 συνολικά, βαθμός δυσκολίας Α.
Προετοιμασία για το βράδυ των Χριστουγέννων στο ξενοδοχείο.

3η μέρα 
Η πορεία θα είναι διάσχιση από το χωριό Brzeece μέσα από τον εθνικό δρυμό με διάρκεια 6 ώρες περίπου και έχει κατάληξη το χιονοδρομικό κέντρο .Εναλλακτικά σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την διάσχιση η προσέγγιση της κορυφής θα γίνει από το χιονοδρομικό κέντρο του ΚΟΠΑΟΝΙΚ από πολύ πιο σύντομη οδό.Η επιστροφή θα γίνει το απογεύμα προς το ξενοδοχείο.
Αναχώρηση στις 8:00 από το ξενοδοχείο για την κορυφή που βρίσκεται στα 2017 μέτρα «Panchic peak»
Η πο­ρεία θα εί­ναι διά­σχι­ση από το χω­ριό Brzeece μέ­σα από τον εθνι­κό δρυ­μό με διάρ­κεια 6 ώρες πε­ρί­που και κα­ταληγει στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέ­ντρο και από εκει στην κορυφή στα 2017 μέτρα. Στο τέλος της διαδρομής θα μας περιμένει το λεωφορείο για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.
Ωρες διαδρομής 6-7. Βαθμός δυσκολίας Β-Γ.

4η μέρα
Ανα­χώ­ρη­ση στις 08:00 από το ξε­νο­δο­χείο για την εκ­κλη­σία Svetliliste Metode η οποία χρο­νο­λο­γεί­ται στον 3ο αιώ­να μ.Χ και κτί­στη­κε από τους Ρωμαίους. Η διαδρομή έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα και στην διαδρομή συναντάμε τα ορυχεία μολύβου Ρωμαικής εποχής, και τον πίδακα που ονο­μά­ζε­ται Stefan Lazarevic.Η δια­δρο­μή εί­ναι εύ­κο­λη και χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από τα μο­να­δι­κά το­πία, δά­ση και πο­τά­μια που την διαπερνούν. Το μεσημέρι άφιξη στην πόλη Nijs της οποίας θα επισκεφθούμε το Ρωμαικό κάστρο, και στην οποία κατόπιν θα γευματίσουμε πριν ξεκινήσουμε για την Θεσσαλονίκη.
Αφιξη στην Θεσσαλονικη το βράδυ.
Εναλ­λα­κτι­κά του ορειβατικού προγράμματος υπάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα κά­ποιος να κά­νει σκι η να επι­σκε­φτεί το χιο­νο­δρο­μι­κό κέ­ντρο με δική του ευθύνη.

Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα δωμάτια.
Στην τι­μή της συμ­με­το­χής πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται δια­μο­νή, πρω­ι­νό και βρα­δινό
Κόστος μεταφοράς 60 ευρώ κατά άτομο.
Κόστος διαμονής 110 ευρώ κατά άτομο .
Η διαμονή θα γίνει στο ξενοδοχείο JUNIOR***

Εξοπλισμός: Ορειβατικό μποτάκι, αδιάβροχο τζάκετ, ζακέτα fleece, σκούφος ,γάντια, ισοθερμική μπλούζα, υδροδοχείο, φακός κεφαλής,γκέτες, χειμερινό(χοντρό) παντελόνι.

Ση­μεί­ω­ση: Απαι­τεί­ται νέ­ου τύ­που αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα (με λα­τι­νι­κούς χα­ρα­κτή­ρες) ή διαβατήριο.

Aρχηγοί εξόρμησης
Κοντρας Παναγιώτης 6978395900
Χαλιάζη Γιώτα