ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Όλοι οι Ορει­βα­τι­κοί, Xιο­νο­δρο­μι­κοί Σύλ­λο­γοι βά­σει του Aθλη­τι­κού ­Nό­μου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υπο­χρε­ού­νται να διορ­γα­νώ­νουν ανα­βά­σεις/εξορ­μή­σεις και εκ­παι­δεύ­σεις μό­νο για τα μέ­λη τους.
Επο­μέ­νως και ο ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εξορ­μή­σεις/ανα­βά­σεις/εκ­παι­δεύ­σεις και γε­νι­κό­τε­ρα δρα­στη­ριό­τη­τες μό­νο για τα μέ­λη του.

Για να γί­νει κά­ποιος μέ­λος του ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης θα πρέ­πει να υπο­βά­λει αί­τη­ση αυ­το­προ­σώ­πως στη γραμ­μα­τεία του συλ­λό­γου και συγ­χρό­νως να ενη­με­ρω­θεί για το καταστατι­κό του συλ­λό­γου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σαν μέλος
.

Θα πρέ­πει επί­σης να επι­συ­νά­ψει και 2 φω­το­γρα­φί­ες, για να εκ­δο­θεί η κάρ­τα μέ­λους.

Το κό­στος της συν­δρο­μής μέ­λους εί­ναι 2 ευ­ρώ το μή­να (απο 1-1-2016), η οποία μπο­ρεί να πλη­ρω­θεί είτε εφά­παξ για όλο το έτος ή τμηματικά.
Οι σύζυγοι των μελών καταβάλλουν το μισό της συνδρομής.

Εκπληρώστε εύκολα τις οικονομικές σας υποχρεώσεις (συνδρομές/αναβάσεις/κλπ) καταθέτοντας στον Tρα­πε­ζι­κό λογαριασμό του ΕΟΣ Θεσ/νι­κης:

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩΣ 
ΙΒΑΝ : GR5001722370005237007285076
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA

IBAN : GR2601407300730002002005716
Τράπεζα EUROBANK 
IBAN : GR5302601180000420201029337

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN : GR8001102170000021729614236


Κάθε μέλος που θέλει να συμμετάσχει στις εξορμήσεις και τις δραστηριότητες του συλλόγου θα πρέπει να έχει οικονομικά τακτοποιημένη συνδρομή. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου....