ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Όλοι οι Ορει­βα­τι­κοί, Xιο­νο­δρο­μι­κοί Σύλ­λο­γοι βά­σει του Aθλη­τι­κού ­Nό­μου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υπο­χρε­ού­νται να διορ­γα­νώ­νουν ανα­βά­σεις/εξορ­μή­σεις και εκ­παι­δεύ­σεις μό­νο για τα μέ­λη τους.
Επο­μέ­νως και ο ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εξορ­μή­σεις/ανα­βά­σεις/εκ­παι­δεύ­σεις και γε­νι­κό­τε­ρα δρα­στη­ριό­τη­τες μό­νο για τα μέ­λη του.

Για να γί­νει κά­ποιος μέ­λος του ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης θα πρέ­πει να υπο­βά­λει αί­τη­ση αυ­το­προ­σώ­πως στη γραμ­μα­τεία του συλ­λό­γου και συγ­χρό­νως να ενη­με­ρω­θεί για το καταστατι­κό του συλ­λό­γου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σαν μέλος
.

Θα πρέ­πει επί­σης να επι­συ­νά­ψει και 2 φω­το­γρα­φί­ες, για να εκ­δο­θεί η κάρ­τα μέ­λους.

Το κό­στος της συν­δρο­μής μέ­λους εί­ναι 2 ευ­ρώ το μή­να (απο 1-1-2016, πριν 3 ευρώ), η οποία μπο­ρεί να πλη­ρω­θεί είτε εφά­παξ για όλο το έτος ή τμηματικά.
Οι σύζυγοι των μελών καταβάλλουν το μισό της συνδρομής.

Εκπληρώστε εύκολα τις οικονομικές σας υποχρεώσεις (συνδρομές/αναβάσεις/κλπ) καταθέτοντας στον Tρα­πε­ζι­κό λογαριασμό του ΕΟΣ Θεσ/νι­κης:
ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩΣ 5237-007285-076
ΙΒΑΝ : GR50 0172 2370 0052 3700 7285 076
SWIFT/BIC : PIRBGRAA


Τα μέ­λη που εί­ναι οι­κο­νο­μι­κά ενή­με­ροι μέ­χρι και το προη­γού­με­νο εξά­μη­νο μπο­ρούν να ακο­λου­θούν τις εξορ­μή­σεις με επι­βά­ρυν­ση μό­νο το κό­στος της εξόρ­μη­σης.

Τα μέ­λη που οφεί­λουν συν­δρο­μές πέ­ραν των έξι μη­νών, θα επι­βα­ρύ­νο­νται πλέ­ον του κό­στους της εξόρ­μη­σης και με 3 ευ­ρώ ανά εξόρ­μη­ση και ημέ­ρα εξόρ­μη­σης ένα­ντι οφει­λο­μέ­νων συν­δρο­μών (δηλ. μο­νο­ή­με­ρη 3ευ­ρώ, δι­ή­με­ρη 6 ευ­ρώ, τρι­ή­με­ρη 9 ευ­ρώ κ.ο.κ).

Οι αρ­χη­γοί των ορει­βα­τι­κών εξορ­μή­σε­ων θα δί­νουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα ενη­με­ρώ­νουν μό­νο στα γρα­φεία του συλ­λό­γου κά­θε Τε­τάρ­τη 20:30-22:30

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου....