10/02/2024

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρατηρήσαμε πως αρκετά μέλη του ΕΟΣ, αφού αποκτήσουν τις πρώτες εμπειρίες στις ορειβατικές διαδρομές που διοργανώνει ο σύλλογος αναζητούν πιο δυνατές  εξορμήσεις και προσπαθούν να οργανωθούν  ιδιωτικά σε μικρές ομάδες. Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη αυτών των μελών μας, αποφασίσαμε ως σύλλογος να προχωρήσουμε σε κάποιες παράλληλες δράσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διοργάνωση ορειβατικών εξορμήσεων με απαιτητικό περιεχόμενο, τόσο από πλευράς διοργάνωσης όσο και υλοποίησης. Οι δράσεις αυτές θα γίνονται παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα του συλλόγου και μπορεί να είναι μονοήμερες ή/και πολυήμερες, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (ως 20 μέλη).

Υλοποίηση παράλληλων δράσεων
Στο site του συλλόγου κάτω από τον τίτλο ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ θα κοινοποιείται η ημερομηνία και το πρόγραμμα της δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν με τη γραμματεία του συλλόγου για να δηλώσουν την επιθυμία τους για συμμετοχή.  Καθώς οι εξορμήσεις είναι απαιτητικές, υπάρχουν κάποια κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών. Έτσι, μία επιτροπή που αποτελείται από τους Μπιτζένη Δημήτρη, Κατσαρό Παναγιώτη και Καλούσιο Χαράλαμπο, καθώς και τον εκάστοτε συντονιστή της δράσης, θα κρίνει ποια μέλη είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε παράλληλης δράσης
Για την κρίση της επιτροπής θα προσμετρώνται τα παρακάτω:
 • συμμετοχή ως συντονιστές δράσεων του συλλόγου,
 • ορειβατική εμπειρία,
 • καλή φυσική κατάσταση και συμμετοχή στις ομάδες που στις τακτικές εξορμήσεις του συλλόγου εκτελούν το πιο απαιτητικό πρόγραμμα,
 • στάση των μελών απέναντι στο ομαδικό πνεύμα: τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρξει ισορροπία αναμεσά στις ωφέλειες και τις ικανότητες όλης της ομάδας,
 • συμμετοχή σε σχολές ορειβασίας και αναρρίχησης,
 • ατομική ευθύνη: Καθώς ασκούν το άθλημα τους κάτω από́ συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική́ βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ασκούν τη δραστηριότητα τους με δική́ τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους. Οι πράξεις των ατόμων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουν σε κίνδυνο την ομάδα και το περιβάλλον.
Επιπλέον, θα πρέπει να είναι μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) και μεγαλύτεροι από 18 ετών. Τα μέλη του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης θα προτάσσονται στην επιλογή.
Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή και προκριθούν από την επιτροπή περισσότερα από 20 άτομα, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση που θα διεξάγεται εγκαίρως από το ΔΣ ή εξουσιοδοτημένη επιτροπή. Εκτός από τους συμμετέχοντες, από την κλήρωση θα προκύπτει και λίστα αναμονής. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν αν έχουν κληρωθεί τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη δράση.

Καθήκοντα συντονιστή
Ο συντονιστής μιας παράλληλης δράσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 • Να προτείνει τη δράση και να την περιγράψει λεπτομερώς.  
 • Να εγκρίνει το κόστος μεταφοράς και διαμονής σε ξενοδοχεία ή καταφύγια.
 • Να ενημερώσει τα μέλη της ομάδας για τις ιδιαιτερότητες και το επίπεδο επικινδυνότητας της εξόρμησης, και στην περίπτωση που υπάρχουν έμπειρα μέλη να τους εμπλέξει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να διασφαλίσει πως η δράση ανταποκρίνεται στις ικανότητες των μελών της ομάδας, ώστε να προκύψει μια απολαυστική́ και εποικοδομητική́ εμπειρία.
 • Να ενημερώσει τα μέλη για τα όρια υποστήριξης που μπορεί να παρέχει, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις επικίνδυνων αναρριχήσεων ή μεγάλων υψόμετρων.
 • Να δημιουργήσει στα μέλη ένα αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας να δηλώσουν υποχώρηση ή κάποια εναλλακτική λύση εάν νιώσουν πως ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος.